תנאי שימוש באתר ויאקטיב

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

1. כללי

1.1 האתר www.vactive.co.il (להלן: "האתר") מופעל על-ידי המיזם ויאקטיב (להלן: "ויאקטיב"), ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי לימוד באמצעות האינטרנט, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים").

1.2 השימוש בתקנון זה בלשון זכר ו/או בלשון יחיד נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת לזכר ולנקבה כאחד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר כמתכוון אף לנקבה ולהיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות או פרשנות אחרת.

2. התכנים באתר

2.1 האתר מציע תכני לימוד ואימון בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

2.2 התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל לתקופת זמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן עפ"י דין.

2.3 עבור כל פריט תוכן המוצע לצפייה באתר, מוצג דף מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו, תקופת ההשאלה ומחיר ההשאלה. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד, המועבר בהתאם למידע שקיבלה ויאקטיב מיוצרי התוכן השונים, ומשכך אין ויאקטיב נושאת באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לפריט התוכן.

2.4 ויאקטיב אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. ויאקטיב רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.

2.5 על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, וויאקטיב אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

2.6 הלקוח מצהיר כי ידוע לו שצפייה בתכנים באמצעות האתר תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תיפגע יכולתו לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו כל טענה שהיא עקב כך.

2.7 אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט בלבד.

3. רכישת מנוי לאתר

3.1 שימוש באתר יכול להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

3.1.1 רכישת מנוי לקורס: רגיל – מנוי המאפשר צפייה בקורס מוגדר או בחבילה של מספר קורסים.

3.1.2 רכישת מנוי תקופתי למאמן מסוים: תקופתי – מנוי המתחדש באופן אוטומטי בכל תקופה מוגדרת (חודש, שנה או תקופה אחרת שתפורט) ומאפשר צפייה ללא תמורה נוספת בכל התכנים המוצעים על ידי אותו מאמן מסוים.

3.2 ויאקטיב תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע באתר ותעדכן על כך במייל למשתמשים הרשומים ו/או באתר. כמו כן ויאקטיב שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם (ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות באינטרנט.

3.3 מחיר המנויים השונים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. ויאקטיב תהא רשאית לעדכן את מחירי המנויים באתר מפעם לפעם (עדכון מחיר למנוי מתמשך יהיה בהודעה מראש בת 30 יום), או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת מנויים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.4 תשלום עבור מנוי מתמשך ייגבה בתחילת כל תקופת מנוי עבור התקופה הקרובה. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי תקופת תשלום, אלא אם יבטל הלקוח את "החברות באתר" באזור האישי ובכפוף לתנאי תקנון זה.

3.5 ויאקטיב שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.

3.6 רשאי לבצע רכישות באתר רק בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על ויאקטיב), וכן בעל תיבת דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) וכתובת מגורים.

3.7 הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע רכישה הוא אישור חברת האשראי לעסקה ולגביה. על מנת שהרכישה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים, שאם לא כן, ביצוע ההזמנה לא יובטח. ויאקטיב מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו מראש.

3.8 ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי חשבון PayPal), מספר ת"ז וכיו"ב. הלקוח אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.

3.9 לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת. תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של ויאקטיב והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בו.

3.10 ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לפצות ולשפות את ויאקטיב בגין כל הוצאה או נזק שיגרמו לה עקב כך, לרבות הוצאות גבייה ושכ"ט עו"ד.

3.11 צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד.

3.12 רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של ויאקטיב.

3.13 כל מנוי מאפשר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנות עבודה (כגון מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון וכיו"ב) שונות בלבד – שהן שלוש תחנות העבודה הראשונות שעמן נכנס המנוי לאתר (להלן: "התחנות המורשות").

3.14 כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (כלומר, לא ניתן לצפות בתכני האתר באמצעות אותו שם משתמש ביותר מתחנת עבודה אחת בו-זמנית).

3.15 ויאקטיב רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות סופר כלשהי באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.

3.16 ויאקטיב שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לאפשר לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר, בין היתר עקב שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.

3.17 חשבונית מס ראשונה לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר. לאחר מכן, כאשר המדובר במנוי מתמשך, אפשר שתישלח חשבונית מס אחת לתום כל תקופת מנוי (חודש או שנה, בהתאם למנוי שנרכש), בגין תשלום דמי המנוי עבור תקופת המנוי החולפת, לאזור האישי של המנוי באתר. על הלקוח לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל.

4. הפסקת התקשרות

4.1 סיום מנוי ביוזמת הלקוח טרם תום תקופתו הינו על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; במידה שתרצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים ממועד עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר. החיוב יבוצע רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה לעשות שימוש במנוי. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול. צפייה בתוכן כלשהו באתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי ויאקטיב יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם כן, יוכיח הלקוח, וויאקטיב תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות בויאקטיב בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לויאקטיב ואיפשר לה לתקן את התקלה. יובהר, כי באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם ויאקטיב (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים ו/או התאמתם למנוי. בכל מקרה ההחזר הכספי בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע"י ויאקטיב.

4.2 אי חידוש מנוי – בנוסף, רשאי הלקוח בכל עת להפסיק את החידוש של המנוי המתמשך על-ידי יצירת קשר והודעה של הלקוח למאמן, הדבר בקשתו להפסיק את המנוי. המאמן ידאג לעדכן על כך את ויאקטיב. הודעת אי החידוש תיעשה כדין, והיא תפרט, בכתב, את מועד שליחתה, פרטי זיהוי של הלקוח (שם מלא וכתובת דואר אלקטרוני) והמועד שבו ברצונו לסיים את המנוי.

4.3 סיום מנוי ביוזמת ויאקטיב – ויאקטיב רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למנוי באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, מכל סיבה שהיא, בין היתר בכל מקרה בו המנוי לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה ויאקטיב כי קיים חשש סביר כי המנוי לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו/או במקרה בו המנוי הפר את תנאי ההתקשרות עימו לרבות הוראות תקנון זה.

4.4 ביטול רכישת מוצר פיזי – במקרה של רכישת מוצר באתר אשר אינו ניתן להקלטה, לשעתוק או לשכפול, באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981. על-פי חוק זה, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר לחברה וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. בכל מקרה ההחזר הכספי בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת הביטול ע"י ויאקטיב.

במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק של מוצר פיזי, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה ויאקטיב רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המנוי או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

4.5 ויאקטיב רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש ללקוחותיה.

5. קניין רוחני

5.1 זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של ויאקטיב ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של ויאקטיב מראש ובכתב.

5.2 יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לויאקטיב אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. ויאקטיב רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

5.3 פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

5.4 השם "ויאקטיב" VActive - וסימני המסחר של ויאקטיב (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של ויאקטיב בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת ויאקטיב בכתב ומראש.

6. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה

6.1 ויאקטיב בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, ויאקטיב אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, ויאקטיב ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

6.2 לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). ויאקטיב אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת ויאקטיב או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין ויאקטיב אחראית לתוצאות העסקה דנן.

6.3 פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי ויאקטיב לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של ויאקטיב לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על ויאקטיב אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

6.4 ויאקטיב אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

6.5 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא ויאקטיב בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

7. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים

7.1 ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, תעשה ויאקטיב את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייבת ויאקטיב לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו למעט פרטי הדואר האלקטרוני של המשתמשים אשר יועברו למאמנים באתר על מנת לשמור על קשר שוטף.

7.2 הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה באחריות מלאה של חברת Teachable ומאובטחת בתקן SSL וויאקטיב אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, וויאקטיב אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

7.3 ויאקטיב תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

7.4 בנוסף לאמור לעיל, ויאקטיב רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

7.5 ויאקטיב לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.6 ויאקטיב תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.

7.7 לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות ראה להלן.

8. שירות לקוחות

8.1 לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי ויאקטיב, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בטלפון (052-4347196), או בדואר אלקטרוני ([email protected]). נציגי ויאקטיב ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של ויאקטיב, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

9. שונות

9.1 ויאקטיב רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ויאקטיב בקשר לכך.

9.2 רישומי המחשב של ויאקטיב בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.

9.3 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים בירושלים, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.4 ויאקטיב רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות לויאקטיב © 2017